Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická pro dentální hygienistky, s.r.o.

Kombinované studium

Kritéria Přijímacího řízení – kombinovaná forma studia pro školní rok 2019/20

Zákonné podmínky pro přijetí ke studiu:

 1. řádně splněná a doložená maturitní zkouška, nebo její nostrifikace (lze prokázat i doložením vyššího stupně vzdělání dosaženého v ČR – např. vysokoškolským diplomem), nejpozději do 30. 8. 2019
 2. plně vyplněná přihláška včetně potvrzení o způsobilosti ke studiu od praktického lékaře
 3. u uchazečů, kteří nemají trvalý pobyt na území EU, doložení povolení k pobytu na území ČR a potvrzení o uzavření zákonného pojištění.

Podmínky Přijímacího řízení:

 1. Přijímá se dle pořadí doručení přihlášky do naplnění kapacity 24 uchazečů. V případě, že počet uchazečů přesáhne 24, bude vypsána Přijímací zkouška.
 2. V případě vypsání Přijímací zkoušky se přijímá na základě bodového hodnocení z Přijímací zkoušky
  1. Maximální počet bodů z Přijímací zkoušky je 100 bodů
  2. Body v rámci Přijímací zkoušky lze získat v následujícím rozsahu a částech:
   • 80 bodů z testu odborných přírodovědně zaměřených znalostí (40 bodů z testu z biologie a 40 bodů z testu z chemie)
   • 20 bodů z testu z českého jazyka
 3. Přijímá se do naplnění kapacity třídy, která činí 24 studentů.

Základní termíny spojené s Přijímacím řízením

 • Zahájení Přijímacího řízení 1. 2. 2019.
 • Ukončení 1. kola Přijímacího řízení 31. 5. 2019 (konečný termín pro doručení Přihlášky ke studiu v 1. kole Přijímacího řízení).
 • Další kola budou vypsána ředitelem školy v případě nutnosti doplnit kapacitu třídy, nebo v případě jiných nepředvídatelných okolností.
 • Řádný termín Přijímací zkoušky  úterý 11. 6. 2019.

Průběh Přijímacího řízení

 • Uchazeč zašle do školy Přihlášku ke studiu včetně všech předepsaných příloh.
 • Škola informuje uchazeče o termínu konání Přijímací zkoušky minimálně sedm dní před jejím konáním prostřednictvím webu školy.
 • Uchazeč se dostaví v daném termínu k Přijímací zkoušce.
 • Škola do 7 pracovních dnů od konání Přijímací zkoušky vyhlásí výsledky této zkoušky na webu školy.
 • Uchazeči, kteří uspěli v rámci Přijímací zkoušky a splnili veškeré formální náležitosti Přijímacího řízení, obdrží od školy Smlouvu o zajištění vyššího odborného vzdělání, která upravuje další vztah mezi studentem a školou.
 • Uchazeči přijatí v Přijímacím řízení doručí do školy zpět podepsanou Smlouvu o zajištění vyššího odborného vzdělání do 15. 7. 2019, jako rozhodné datum se bere datum doručení do školy, nikoliv datum odeslání.
 • V rámci Přijímacího řízení pro školní rok 2019/20 bude do 1. ročníku kombinovaného studia přijato 24 uchazečů.

Průběh Přijímací zkoušky

 • Uchazeči o kombinovaná studium se dostaví v úterý 11. 6. 2019 do školy (konkrétní čas bude upřesněn na webu školy minimálně týden před konáním Přijímací zkoušky).
 • Uchazeči se u Přijímací zkoušky prokazují platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
 • Uchazeč obdrží unikátní kód pro účely identifikace v rámci Přijímací zkoušky.
 • Uchazeči jsou klasifikovaní formou testu znalostí z biologie, chemie a českého jazyka (test je napsán v českém jazyce, není možno užívat žádné pomůcky ani pro překlad)
 • Test se skládá z uzavřených otázek s možností výběru pouze jedné správné odpovědi.
 • Test srovná uchazeče do pořadí podle počtu získaných bodů. V případě shody bodového zisku mají jednotlivé části testu váhu od nejvyšší po nejnižší v pořadí biologie>chemie>český jazyk.
 • Výsledky Přijímacího řízení budou zveřejněny v pořadí od uchazeče s nejvyšším počtem bodů po uchazeče s nejnižším počtem bodů na webu školy pod unikátními (anonymními) kódy a na úřední desce školy (včetně celkového bodového zisku i bodového zisku z jednotlivých částí).

Podmínky zápisu 1. kola:

 1. Splnění všech zákonných a školou stanovených podmínek
 2. Doložení podepsané studijní smlouvy do 15. 7. 2019
 3. Uhrazení úplaty za vzdělání (školné) do 15. 7. 2019

Pro zahájení Správního řízení (Přijímací řízení), je uchazeč povinen doložit škole následující materiály

 • Řádně vyplněná přihláška s potvrzením praktického lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání (potvrzení jiného než ošetřujícího praktického lékaře nebude akceptováno)
 • Ověřená kopie příslušného dokladu o dosažení středního, nebo vyššího stupně vzdělání dle standardu vzdělávacího systému České republiky získaného v rámci zemí Evropské unie, případně nostrifikovaný doklad vystavený příslušným orgánem státní správy České republiky o dosažení středního, případně vyššího stupně vzdělání mimo území Evropské unie.

Zdravotní způsobilost ke studiu

Kontraindikace pro studium

(vycházejí z přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb.)

 1. Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky). Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud
  • při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami,
  • při praktickém vyučování nelze vyloučit styk s potravinami.
 1. Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud
  • nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí,
  • při praktickém vyučování nelze vyloučit styk s potravinami, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 2. Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.
 3. Prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity.
 4. Závažné duševní nemoci a poruchy chování.
Diplomovaná dentální hygienistka (kombi)ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU 2018/19

Komentáře nejsou povoleny.

 • Jak k nám?

 • Kontakt

  SVOŠZ pro dentální hygienistky, s.r.o.

  Sekaninova 397/12 Praha 2, 128 00 Česká republika
  Tel: +420 775 336 493

© 2016 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická pro dentální hygienistky, s.r.o.