Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická pro dentální hygienistky, s.r.o.

Denní studium

Kritéria Přijímacího řízení – DENNÍ a KOMBINOVANÁ forma studia pro školní rok 2021/22

Zákonné podmínky pro přijetí ke studiu:

 1. řádně splněná a doložená maturitní zkouška, nebo její nostrifikace vydaná odpovědným úřadem v ČR (lze prokázat i doložením vyššího stupně vzdělání dosaženého v ČR – např. vysokoškolským diplomem).
 2. plně vyplněná přihláška včetně potvrzení o způsobilosti ke studiu od praktického lékaře
 3. u uchazečů, kteří nemají trvalý pobyt na území EU, doložení povolení k pobytu na území ČR a potvrzení o uzavření zákonného pojištění

Podmínky Přijímacího řízení:

 1. Přijímá se dle pořadí doručení přihlášky do naplnění kapacity třídy – 24 uchazečů (1 třída v denní formě a 1 třída v kombinované formě). V případě, že počet uchazečů přesáhne 24, bude vypsána Přijímací zkouška.
 2. V případě vypsání Přijímací zkoušky se přijímá na základě bodového hodnocení z Přijímací zkoušky
  1. Maximální počet bodů z Přijímací zkoušky je 100 bodů
  2. Body v rámci Přijímací zkoušky lze získat v následujícím rozsahu a částech:
   • 80 bodů z testu odborných přírodovědně zaměřených znalostí (40 bodů z testu z biologie a 40 bodů z testu z chemie)
   • 20 bodů z testu z českého jazyka
 3. Přijímá se do naplnění kapacity třídy (1 třída v denní formě a 1 třída v kombinované formě), která činí 24 studentů na třídu.
 4. Minimální počet bodů získaných v Přijímací zkoušce potřebných pro možné přijetí ke studiu je 1 bod.

Základní termíny spojené s Přijímacím řízením

První kolo přijímacího řízení

 • Zahájení 1. kola Přijímacího řízení 1. 2. 2021.
 • Ukončení 1. kola Přijímacího řízení 31. 5. 2021 (konečný termín pro doručení Přihlášky ke studiu v 1. kole Přijímacího řízení).
 • Řádný termín Příjímací zkoušky  pondělí 14. 6. 2021.
 • Nahlížení do spisu příjímacího řízení v pátek 18. 6. 2021 9:00 – 10:00 (nepovinné, pouze zákonem stanovená možnost).
 • Zápis pro přijaté uchazeče v 1. kole proběhne v úterý 20. 7. 2021.

Další kola přijímacího řízení, pokud budou vypsána (termíny se mohou lišit, pouze informativní charakter, 3. kolo a další kola budou specifikována v případě nutnosti).

Druhé kolo přijímacího řízení

 • Zahájení 2. kola Přijímacího řízení 21. 7. 2021.
 • Ukončení 2. kola Přijímacího řízení 6. 8. 2021 (konečný termín pro doručení Přihlášky ke studiu v 2. kole Přijímacího řízení).
 • Termín Příjímací zkoušky v 2. kole Přijímacího řízení  úterý 12. 8. 2021.
 • Nahlížení do spisu příjímacího řízení v pondělí 16. 8. 2021 9:00 – 10:00 (nepovinné, pouze zákonem stanovená možnost).
 • Zápis pro přijaté uchazeče v 2. kole (případně náhradní zápis z 1. kola) proběhne v pondělí 23. 8. 2021.

Průběh Přijímacího řízení

 • Uchazeč zašle do školy Přihlášku ke studiu včetně všech předepsaných příloh.
 • Škola informuje uchazeče o termínu konání Přijímací zkoušky minimálně sedm dní před jejím konáním prostřednictvím webu školy.
 • Uchazeč se dostaví v daném termínu k Přijímací zkoušce.
 • Škola do 7 pracovních dnů od konání Přijímací zkoušky vyhlásí výsledky této zkoušky na webu školy a na úřední desce školy.
 • Uchazeči, kteří uspěli v rámci Přijímací zkoušky a splnili veškeré formální náležitosti Přijímacího řízení, obdrží od školy Smlouvu o zajištění vyššího odborného vzdělání, která upravuje další vztah mezi studentem a školou.
 • Uchazeči přijatí v 1. kole Přijímacího řízení doručí do školy zpět podepsanou Smlouvu o zajištění vyššího odborného vzdělání a uhradí školné do 14. 7. 2021, jako rozhodné datum se bere datum doručení do školy, nikoliv datum odeslání. (Uchazeči přijatí v dalších kolech obdrží informace v průběhu daného kola přijímacího řízení.)
 • V rámci Přijímacího řízení pro školní rok 2021/22 bude přijato do 1. ročníku denního studia 24 uchazečů a do 1. ročníku kombinovaného studia 24 uchazečů.

Průběh Přijímací zkoušky

 • Uchazeči o denní i kombinované studium v 1. kole přijímacího řízení se dostaví v pondělí 14. 6. 2021 do školy (uchazeči v 2. kole přijímacího řízení, pokud bude toto vypsáno, se dostaví v úterý 12. 8. 2021); (konkrétní čas konání zkoušky a rozdělení do skupin bude upřesněno na webu školy minimálně týden před konáním Přijímací zkoušky).
 • Uchazeči se u registrace k Přijímací zkoušce prokazují platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Bez ztotožnění uchazeče nebude osoba vpuštěna na konání Přijímací zkoušky.
 • Uchazeč obdrží unikátní kód pro účely identifikace v rámci Přijímací zkoušky.
 • Uchazeči jsou klasifikovaní formou testu znalostí z biologie, chemie a českého jazyka (test je napsán v českém jazyce, není možno užívat žádné pomůcky ani pro překlad)
 • Test se skládá z uzavřených otázek s možností výběru pouze jedné správné odpovědi.
 • Test srovná uchazeče do pořadí podle počtu získaných bodů. V případě shody bodového zisku mají jednotlivé části testu váhu od nejvyšší po nejnižší v pořadí biologie>chemie>český jazyk.
 • Výsledky Přijímacího řízení budou zveřejněny v pořadí od uchazeče (pro jednotlivé formy samostatné výsledky) s nejvyšším počtem bodů po uchazeče s nejnižším počtem bodů na webu školy pod unikátními (anonymními) kódy a na úřední desce školy (včetně celkového bodového zisku i bodového zisku z jednotlivých částí).
 • Minimální počet bodů získaných v Přijímací zkoušce potřebných pro možné přijetí ke studiu je 1 bod.

Podmínky zápisu 1. kola:

 1. Splnění všech zákonných a školou stanovených podmínek
 2. Doložení podepsané studijní smlouvy do 14. 7. 2021
 3. Uhrazení úplaty za vzdělání (školné) do 14. 7. 2021

Podmínky zápisu 2. kola:

 1. Splnění všech zákonných a školou stanovených podmínek
 2. Doložení podepsané studijní smlouvy do 20. 8. 2021
 3. Uhrazení úplaty za vzdělání (školné) do 20. 8. 2021

Podmínky zápisu dalších kol

 1. Splnění všech zákonných a školou stanovených podmínek
 2. Doložení podepsané studijní smlouvy do data stanoveného školou
 3. Uhrazení úplaty za vzdělání (školné) do data stanoveného školou

Pro zahájení Správního řízení (Přijímací řízení), je uchazeč povinen doložit škole následující materiály

  • Řádně vyplněná přihláška s potvrzením praktického lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání (potvrzení jiného než ošetřujícího praktického lékaře nebude akceptováno)

Zdravotní způsobilost ke studiu

Kontraindikace pro studium

(vycházejí z přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb.)

 1. Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky). Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud
  • při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami,
  • při praktickém vyučování nelze vyloučit styk s potravinami.
 2. Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud
  • nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí,
  • při praktickém vyučování nelze vyloučit styk s potravinami, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 3. Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.
 4. Prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity.
 5. Závažné duševní nemoci a poruchy chování.

Očkování proti infekční hepatitidě typu B

V souladu s požadavky § 9, odst. b) vyhl. č. 537/2006 Sb. mohou být na pracoviště odborné praxe vpuštěni pouze ti studenti, u kterých se prokáže titr protilátek proti HBsAg (virová hepatitida typu B) s přesahem hodnoty 10 IU/litr.

Diplomovaná dentální hygienistka (denní)ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU 2021/22

Komentáře nejsou povoleny.

 • Jak k nám?

 • Kontakt

  SVOŠZ pro dentální hygienistky, s.r.o.

  Sekaninova 397/12 Praha 2, 128 00 Česká republika
  Tel: +420 775 336 493

© 2016 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická pro dentální hygienistky, s.r.o.