Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická pro dentální hygienistky, s.r.o.

Denní studium

Kritéria Přijímacího řízení – denní forma studia pro školní rok 2018/19  – 2.kolo

Zákonné podmínky pro přijetí ke studiu:

 1. řádně splněná a doložená maturitní zkouška, nebo její nostrifikace (lze prokázat i doložením vyššího stupně vzdělání dosaženého v ČR – např. vysokoškolským diplomem), nejpozději do 31.8.2018
 2. plně vyplněná přihláška včetně potvrzení o způsobilosti ke studiu od praktického lékaře
 3. u uchazečů, kteří nemají trvalý pobyt na území EU, doložení povolení k pobytu na území ČR a potvrzení o uzavření zákonného pojištění

Podmínky Přijímacího řízení:

 1. V druhém kole přijímacího řízení se přijímají uchazeči
 2. Přijímá se dle pořadí doručení přihlášky do naplnění kapacity 3 uchazečů. V případě, že počet uchazečů přesáhne 3, bude vypsána Přijímací zkouška.
 3. V případě vypsání Přijímací zkoušky se přijímá se na základě bodového hodnocení z Přijímací zkoušky
  1. Maximální počet bodů z Přijímací zkoušky je 44
  2. Body v rámci Přijímací zkoušky lze získat v následujícím rozsahu a částech:
   • 30 bodů z testu odborných znalostí
   • 10 bodů z eseje na vybrané téma
   • 2 body za doložení předchozího řádně ukončeného vzdělání na zdravotnické škole (střední, vyšší odborné nebo vysoké se zaměřením na vzdělání v oboru zdravotnictví – všeobecná sestra, diplomovaná všeobecná sestra, zdravotní sestra, nebo obdobné)
   • 2 body za doložení současného zaměstnání související s výkonem dentální hygieny (sestra u stomatologa, asistent stomatologa, apod.)
 4. Pokud se bude konat přijímací zkouška, bude se konat 3. 9. 2018 od 18:00 v budově školy
 5. Zaplacení správního poplatku 1000 Kč za Přijímací řízení

Podmínky zápisu 2. kola:

 1. Splnění všech zákonných a školou stanovených podmínek
 2. Doložení podepsané studijní smlouvy do 7. 9. 2018
 3. Uhrazení úplaty za vzdělání (školné) do 7. 9. 2018

Pro zahájení Správního řízení (Přijímací řízení), je uchazeč povinen doložit škole následující materiály

 • Řádně vyplněná přihláška s potvrzením praktického lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání (potvrzení jiného než ošetřujícího praktického lékaře nebude akceptováno)
 • Ověřená kopie příslušného dokladu o dosažení středního, nebo vyššího stupně vzdělání dle standardu vzdělávacího systému České republiky získaného v rámci zemí Evropské unie, případně nostrifikovaný doklad vystavený příslušným orgánem státní správy České republiky o dosažení středního, případně vyššího stupně vzdělání mimo území Evropské unie;
 • Doložení uhrazení poplatku spojeného s administrativním vypořádáním Přijímacího řízení ve výši 1 000 Kč (kopie ústřižku složenky, výpis z bankovní transakce).

Průběh Přijímacího řízení

 • Uchazeč zašle do školy Přihlášku ke studiu včetně všech předepsaných příloh.
 • Pokud se bude konat přijímací zkouška, bude se konat 3. 9. 2018 od 18:00 v budově školy
 • Uchazeč se dostaví v daném termínu k Přijímací zkoušce.
 • Škola do 1 pracovních dnů od konání Přijímací zkoušky vyhlásí výsledky této zkoušky na webu školy.
 • Uchazeči, kteří uspěli v rámci Přijímací zkoušky a splnili veškeré formální náležitosti Přijímacího řízení, si osobně ve škole vyzvednou 5. 9. 2018 v 9:00 Smlouvu o zajištění vyššího odborného vzdělání, která upravuje další vztah mezi studentem a školou.
 • Uchazeči přijatí v Přijímacím řízení doručí osobně do školy zpět podepsanou Smlouvu o zajištění vyššího odborného vzdělání do 7. 9. 2018.
 • V rámci Přijímacího řízení pro školní rok 2018/19 budou do 1. ročníku denního studia přijati 2 uchazeči.

Průběh Přijímací zkoušky

 • Uchazeči o denní studium se dostaví ve pondělí 3. 9. 2018 do školy na 18:00.
 • Uchazeči se u Přijímací zkoušky prokazují platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
 • Uchazeč obdrží unikátní kód pro účely identifikace v rámci Přijímací zkoušky.
 • Uchazeči jsou klasifikovaní formou testu znalostí z biologie, chemie a eseje na vybrané téma (téma je určeno při zahájení Přijímací zkoušky) v českém jazyce.
 • Test znalostí se skládá z uzavřených otázek s možností výběru pouze jedné správné odpovědi. Požadovaný rozsah eseje je 240 – 280 slov.
 • Test, esej a další náležitosti srovnají uchazeče do pořadí podle počtu získaných bodů.
 • Výsledky Přijímacího řízení budou zveřejněny na webu školy pod unikátními (anonymními) kódy.

Základní termíny spojené s Přijímacím řízením

 • Zahájení 2. kola Přijímacího řízení 16. 8. 2018.
 • Ukončení 2. kola Přijímacího řízení 31. 8. 2018 (konečný termín pro doručení Přihlášky ke studiu v 2. kole Přijímacího řízení).
 • Další kola budou vypsána ředitelem školy v případě nutnosti doplnit kapacitu třídy.

Termíny Přijímacích zkoušek

 • Řádný termín Přijímací zkoušky bude ve  středu 3. 9. 2018.

Zdravotní způsobilost ke studiu

Kontraindikace pro studium

(vycházejí z přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb.)

 1. Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky). Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud
  • při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami,
  • při praktickém vyučování nelze vyloučit styk s potravinami.
 2. Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud
  • nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí,
  • při praktickém vyučování nelze vyloučit styk s potravinami, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 3. Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování
 4. Prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity.
 5. Závažné duševní nemoci a poruchy chování.

Očkování proti virové hepatitidě typu B

Upozorňujeme uchazeče, že podmínkou výkonu odborné praxe během studia je očkování proti infekční hepatitidě typu B a pozitivní zjištění aktivních protilátek v rámci lékařských prohlídek při nástupu na odbornou praxi.

V souladu s požadavky § 9, odst. f) vyhl. č. 537/2006 Sb. mohou být na pracoviště odborné praxe vpuštěni pouze ti studenti, u kterých se prokáže titr protilátek proti HBsAg s přesahem hodnoty 10 IU/litr.

V případě nevyhovění musí být student znovu očkován. Na pracoviště odborné praxe může být student vpuštěn nejdříve po podání druhé dávky vakcinace.

V případě, že uchazeč nemůže nebo nechce být očkován proti virové hepatitidě typu B je toto kontraindikací pro studium.

Diplomovaná dentální hygienistka (denní)ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU 2018/19

Komentáře nejsou povoleny.

 • Jak k nám?

 • Kontakt

  SVOŠZ pro dentální hygienistky, s.r.o.

  Sekaninova 397/12 Praha 2, 128 00 Česká republika
  Tel: +420 775 336 493

© 2016 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická pro dentální hygienistky, s.r.o.