Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická pro dentální hygienistky, s.r.o.

Dálkové studium

Kritéria Přijímacího řízení – dálková forma studia pro školní rok 2017/18

Zákonné podmínky pro přijetí ke studiu:

 1. řádně splněná a doložená maturitní zkouška, nebo její nostrifikace (lze prokázat i doložením vyššího stupně vzdělání dosaženého v ČR – např. vysokoškolským diplomem)
 2. plně vyplněná přihláška včetně potvrzení o způsobilosti ke studiu od praktického lékaře
 3. u uchazečů, kteří nemají trvalý pobyt na území EU, doložení povolení k pobytu na území ČR a potvrzení o uzavření zákonného pojištění

Podmínky Přijímacího řízení:

 1. Přijímá se dle pořadí doručení přihlášky do naplnění kapacity 24 uchazečů. V případě, že počet uchazečů přesáhne 24, bude vypsána Přijímací zkouška.
 2. V případě vypsání Přijímací zkoušky se přijímá se na základě bodového hodnocení z Přijímací zkoušky
  1. Maximální počet bodů z Přijímací zkoušky je 46
  2. Body v rámci Přijímací zkoušky lze získat v následujícím rozsahu a částech:
   • 30 bodů z testu odborných znalostí
   • 10 bodů z eseje na vybrané téma
   • 2 body za doložení předchozího řádně ukončeného vzdělání na zdravotnické škole (střední, vyšší odborné nebo vysoké se zaměřením na vzdělání v oboru zdravotnictví – všeobecná sestra, diplomovaná všeobecná sestra, zdravotní sestra, nebo obdobné)
   • 2 body za doložení současného zaměstnání související s výkonem dentální hygieny (sestra u stomatologa, asistent stomatologa, apod.)
   • 2 body za absolvování přípravného kurzu, pokud tento byl vypsán
 3. Přijímá se do naplnění kapacity třídy, která činí 24 studentů
 4. Zaplacení správního poplatku 1000 Kč za Přijímací řízení

Podmínky zápisu 1. kola:

 1. Splnění všech zákonných a školou stanovených podmínek
 2. Doložení podepsané studijní smlouvy do 3. 7. 2017
 3. Uhrazení úplaty za vzdělání (školné) do 3. 7. 2017

Pro zahájení Správního řízení (Přijímací řízení), je uchazeč povinen doložit škole následující materiály

 • Řádně vyplněná přihláška s potvrzením praktického lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání (potvrzení jiného než ošetřujícího praktického lékaře nebude akceptováno)
 • Ověřená kopie příslušného dokladu o dosažení středního, nebo vyššího stupně vzdělání dle standardu vzdělávacího systému České republiky získaného v rámci zemí Evropské unie, případně nostrifikovaný doklad vystavený příslušným orgánem státní správy České republiky o dosažení středního, případně vyššího stupně vzdělání mimo území Evropské unie;
 • Doložení uhrazení poplatku spojeného s administrativním vypořádáním Přijímacího řízení ve výši 1 000 Kč (kopie ústřižku složenky, výpis z bankovní transakce).

Průběh Přijímacího řízení

 • Uchazeč zašle do školy Přihlášku ke studiu včetně všech předepsaných příloh.
 • Škola informuje uchazeče o termínu konání Přijímací zkoušky minimálně sedm dní před jejím konáním prostřednictvím webu školy).
 • Uchazeč se dostaví v daném termínu k Přijímací zkoušce.
 • Škola do 7 pracovních dnů od konání Přijímací zkoušky vyhlásí výsledky této zkoušky na webu školy.
 • Uchazeči, kteří uspěli v rámci Přijímací zkoušky a splnili veškeré formální náležitosti Přijímacího řízení, obdrží od školy Smlouvu o zajištění vyššího odborného vzdělání, která upravuje další vztah mezi studentem a školou.
 • Uchazeči přijatí v Přijímacím řízení doručí do školy zpět podepsanou Smlouvu o zajištění vyššího odborného vzdělání do 3. 7. 2017, jako rozhodné datum se bere datum doručení do školy, nikoliv datum odeslání.
 • V rámci Přijímacího řízení pro školní rok 2017/18 bude do 1. ročníku dálkového studia přijato 24 uchazečů.

Průběh Přijímací zkoušky

 • Uchazeči o dálkové studium se dostaví ve středu 14. 6. 2017 do školy (konkrétní čas bude upřesněn na webu školy minimálně týden před konáním Přijímací zkoušky).
 • Uchazeči se u Přijímací zkoušky prokazují platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
 • Uchazeč obdrží unikátní kód pro účely identifikace v rámci Přijímací zkoušky.
 • Uchazeči jsou klasifikovaní formou testu znalostí z biologie, chemie a eseje na vybrané téma (téma je určeno při zahájení Přijímací zkoušky) v českém jazyce.
 • Test znalostí se skládá z uzavřených otázek s možností výběru pouze jedné správné odpovědi. Požadovaný rozsah eseje je 240 – 280 slov.
 • Test, esej a další náležitosti srovnají uchazeče do pořadí podle počtu získaných bodů.
 • Výsledky Přijímacího řízení budou zveřejněny na webu školy pod unikátními (anonymními) kódy.

Základní termíny spojené s Přijímacím řízením

 • Zahájení Přijímacího řízení 1. 2. 2017.
 • Ukončení 1. kola Přijímacího řízení 31. 5. 2017 (konečný termín pro zasílání Přihlášky ke studiu v 1. kole Přijímacího řízení).
 • Další kola budou vypsána ředitelem školy v případě nutnosti doplnit kapacitu třídy.

Termíny Přijímacích zkoušek

 • Řádný termín Příjímací zkoušky bude ve  středu 14. 6. 2017.

Zdravotní způsobilost ke studiu

Kontraindikace pro studium

(vycházejí z přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb.)

 1. Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky). Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud
  • při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami,
  • při praktickém vyučování nelze vyloučit styk s potravinami.
 1. Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud
  • nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí,
  • při praktickém vyučování nelze vyloučit styk s potravinami, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 1. Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.
 2. Prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity.
 3. Závažné duševní nemoci a poruchy chování.

Komentáře nejsou povoleny.

 • Jak k nám?

 • Kontakt

  SVOŠZ pro dentální hygienistky, s.r.o.

  Sekaninova 397/12 Praha 2, 128 00 Česká republika
  Tel: +420 775 336 493

© 2016 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická pro dentální hygienistky, s.r.o.